Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Οι προγραμματισμένες δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

Στις 31/03/2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρόγραμμα δράσης της μέσα στο οποίο καταγράφονται εν συντομία οι στόχοι, οι νέες Οδηγίες και έγγραφα εργασίας τα οποία θα δείξουν τους νέους στόχους και κατευθύνσεις προς τις οποίες προγραμματίζει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει φυσικά όλο το φάσμα ενδιαφερόντων της Επιτροπής, αλλά όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, οι αναφορές που γίνονται είναι πολύ περιληπτικά οι πιο κάτω:

Για το 2010 προγραμματίζεται:

1. Η ετοιμασία Άσπρης Βίβλου για το μέλλον των Δημοσίων Μεταφορών του 2020 και η σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί σε σχέση με τις Κλιματικές Αλλαγές

2. Προγραμματισμό για τις επενδύσεις ούτε ώστε να διασφαλίζονται οι μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες το 2020/30.

Για το 2010 και μετά, προγραμματίζεται:

Κλιματικές αλλαγές

3. Προτάσεις για τη στρατηγική και δράση που θα πρέπει να αναπτυχθεί για προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα πολιτικές για γεωργία, ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, βιομηχανία, υπηρεσίες, ενέργεια, μεταφορές, έρευνα και ανάπτυξη, υγεία, νερό, θάλασσα, αλιεία, οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα.

4. Ανάλυση και ετοιμασία πρακτικών προτάσεων που να αποβλέπουν στην μείωση 30% των εκπομπών ρύπων σε σχέση με το 20% που ήδη έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Πιθανή Οδηγία για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 30% αντί στο 20% που είναι τώρα μέχρι το 2020.

6. Ετοιμασία οδικού χάρτη για δραματική μείωση των ρύπων μέχρι το 2050.

7. Αναθεωρήσεις Οδηγιών για αντιμετώπιση και μετριασμό των επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές.

Ενέργεια

8. Εντοπισμό σημαντικών μέτρων για να πετύχει ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας μέσω αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.

9. Αναθεώρηση της Οδηγίας για τα πυρηνικά απόβλητα.

10. Ετοιμασία Οδηγίας για τα έξυπνα δίκτυα διανομής ενέργειας που θα περιλαμβάνει και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

11. Εισαγωγή Οδηγίας για τη φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων με βάση την ενεργειακή τους δυνατότητα και την τις εκπομπές ρύπων.

Περιβάλλον:

12. Αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά αφού αυτή πρέπει να αναθεωρείται κάθε 4 χρόνια και επόμενη αναθεώρηση πρέπει να γίνει το 2011.

13. Εισαγωγή νέας Οδηγίας για την αποδοτική χρήση νερού στα κτήρια μέσω τεχνολογιών και πρακτικών που ήδη έχουν εντοπιστεί από προηγούμενες μελέτες και οι οποίες μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση νερού μέχρι και 40%

14. Νέα Οδηγία για την υγεία των ζώων και επιπλέων μελέτες για τη μεταφορά των ζώων.

15. Μετά από τις συζητήσεις που έγιναν θα γίνει προετοιμασία διαδικασιών που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αποφασίσουν τα ίδια αν θα επιτρέψουν τη καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στα εδάφη τους.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου


Επίτροπος Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: