Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

πρόγραμμα εργασίας EE


Τον περασμένο Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2011 το οποίο αποτελείται από το κυρίως κείμενο και ένα παράρτημα με μεγαλύτερες λεπτομέρειες.

Στο Παράρτημα, κάτω από την ενότητα Περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει για το 2011:

Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά: Η Οδηγία αυτή υποχρεώνει την Επιτροπή να κάνει αναθεώρηση προτεραιοτήτων κάθε 4 χρόνια αναφορικά με τους κινδύνους μόλυνσης των νερών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερα από χημική μόλυνση.

Ελλείψεις στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής Πολιτικής: Η Επιτροπή θα προτείνει στρατηγική για καλύτερη προώθηση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής με στόχο να απαλειφθούν τα κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας.
Μερικά από τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για επίτευξη στόχων είναι:
(α) Βελτίωση της συνοχής των νομοθετημάτων, (β) Προώθηση μέτρων συμμόρφωσης, (γ) Ενδυνάμωση των μεθόδων επιθεώρησης των κρατών μελών και (δ) ενίσχυση των κρατικών δικαστών για υποστήριξη στην εφαρμογή των νόμων.

Η πλειοψηφία των παραβιάσεων που εξετάζει κάθε χρόνο η Επιτροπή αφορούν περιβαλλοντικά θέματα τα οποία ανέρχονται στο 20% του συνόλου των θεμάτων, με τα πιο πολλά να αφορούν παραβιάσεις σχετικές με το νερό και τα απόβλητα.
Η προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αναμενόμενη αφού ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε δηλώσει από τον περασμένο Ιανουάριο ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα αποτελούσε μια από τις προτεραιότητες του.
Επιπλέον το 2009 μελέτη για την "πιθανότητα εφαρμογής οργανισμού εφαρμογής της πολιτικής των αποβλήτων" κατέληγε σε εισήγηση δημιουργίας μια τέτοιας αρχής επιβολής των νομοθεσιών. Σε περίπτωση που θα υιοθετηθούν οι εισηγήσεις της έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει μια Αρχή που θα έχει δικαιώματα επιβολής, θα επιβλέπει το σύστημα εφαρμογής των νομοθεσιών του κάθε κράτους μέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων.


Στο Παράρτημα, κάτω από την ενότητα Ενέργεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει για το 2011:

Οδηγία πλαίσιο για έξυπνα συστήματα μεταφοράς: Η νέα αυτή Οδηγία θα έχει σαν στόχο την εφαρμογή από τα κράτη μέλη έξυπνων δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Η μετατροπή των δικτύων σε "έξυπνα δίκτυα" αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα για την πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, επιδέχονται πιο εύκολα την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και προσφέρουν διευκολύνσεις για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Διεθνή συνεργασία για την ασφάλεια προμήθειας: Εκτεταμένη ανάλυση των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια παροχής ενέργειας και καθορισμός προτεραιοτήτων για επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής  θέτει σαν στόχους για το 2011:

  • Την οικονομική κρίση και δράσεις για σύντομη έξοδο.
  • Δημιουργία θέσεων εργασίας με την επιτάχυνση των μέτρων για την πολιτική του 2020.
  • Βελτίωση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας των πολιτών.
  • Την έναρξη διαβουλεύσεων για ένα πιο μοντέρνο προϋπολογισμό.
  • Αυξημένη δράση στα διεθνή θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: